Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Internetového obchodu www.themis4you.sk / www.themis4you.eu

I. Všeobecné ustanovenia

1.1.Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o

ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona

č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

Predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom

znení. A upravuje právny vzťah medzi Predávajúcim, ktorým je:

1.2.Predávajúcim je spoločnosť

Obchodné meno: THEMIS 4 YOU s. r. o.

Miesto podnikania: 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Helsinská 2635/10, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresný úrad Košice, Číslo živnostenského registra: 820-95633

IČO: 54147069

DIČ: 2121574422

IČ DPH: SK2121574422

Bankový účet: SK61 8330 0000 0020 0205 9304

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného

Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v

zmysle ustanovení Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídle

Predávajúceho, tohto Reklamačného poriadku a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v

zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o

ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení,

zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964

Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení

1.3.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:

Email: themis@themis4you.sk

Tel. č.: + 421949607450

1.4.Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:

THEMIS 4 YOU s.r.o. Rosná 22, 040 01 Košice, Slovenská republika

1.5.Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ pri

uplatňovaní práv z vád veci (tovaru), alebo služieb v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na

diaľku s Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho

www.themis4you.sk / www.themis4you.eu

1.6.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá uzatvorila

s Predávajúcim kúpnu zmluvu, a to prostredníctvom webového sídla Predávajúceho, prípadne

ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

1.7. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy

prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej

činnosti.

1.8.Týmto reklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú

spotrebiteľmi a Predávajúcim. S výnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklamačného poriadku

(Vyhlásenie Predávajúceho o záručnej dobe v prípade ak Kupujúci nevystupuje v postavení

spotrebiteľa).

1.9.Produkty (ďalej aj „Veci“ alebo „Výrobky“) sú tovary, služby, ktoré sú určené k predaju a

II. Odkazy

2.1.Na vzťahy zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru, alebo služieb (ako aj ďalšie

právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri

uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti

(spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky

zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č.

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.2.Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi Predávajúcim

a Kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci

svojej podnikateľskej činnosti /osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa/ sa riadia podľa

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. S výnimkou uvedenou v bode

4.12. tohto Reklamačného poriadku (Vyhlásenie Predávajúceho o záručnej dobe v prípade ak

Kupujúci nevystupuje v postavení spotrebiteľa).

2.3.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa,

že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k

ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré

vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo

vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam,

ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu

verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže

spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

III. Zodpovednosť Predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

3.1.Predávajúci je povinný dodať vec (tovar), alebo službu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou

t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).

3.2.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec, alebo služba pri prevzatí Kupujúcim.

Ak nejde o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v

záručnej dobe (záruka). Predávajúci odporúča Kupujúcemu aby vady tovarov, alebo služieb

uplatnil u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri použitých veciach Predávajúci

nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za

nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3.3.Kupujúci je oprávnený predávanú vec, alebo službu pred prevzatím prezrieť.

IV. Záručná doba

4.1.Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci, alebo služby Kupujúcim.

4.2.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady,

ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je

na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,

neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4.3.Ak ide o použitú vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe,

nie však kratšej než 12 mesiacov.

4.4.Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné

predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže

týkať i len niektorej súčiastky veci.

4.5.Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný

list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4.6.Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu alebo v reklame môže Predávajúci

poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí

Predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

4.7.Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do

prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci

do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od

prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

4.8.Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

4.9.Ak dôjde k výmene časti novej veci, u ktorej to povaha veci dovoľuje. Na uvedenú časť

začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene

súčasti veci, na ktorú bola poskytnutá záruka.

4.10.Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa

neuplatnili v záručnej dobe.

4.11.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti

za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

4.12.V nadväznosti na § 429, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom

znení, Predávajúci vyhlasuje, že v prípade dĺžky záručnej doby v obchodných vzťahoch medzi

Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nevystupuje v postavení spotrebiteľa, Predávajúci preberá

záruku za akosť tovarov a služieb v dĺžke trvania 12 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 4.1 tohto Reklamačného poriadku.

V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

5.1.Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady veci, tovaru, alebo služby na

adrese: THEMIS 4 YOU s.r.o. Rosná 22, 040 01 Košice, Slovenská republika

Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni

Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie vzhľadom na povahu veci možné, alebo v sídle

Predávajúceho, alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové

spoločnosti, Slovenská pošta a.i.. Predávajúci odporúča Kupujúcim, aby k uplatneniu reklamácie

využili Reklamačný formulár. Uvedený formulár je voľne prístupný na Webovom sídle

Predávajúceho.

Pri reklamácii Predávajúci odporúča Kupujúcemu doložiť faktúru, záručný list, alebo iný doklad

preukazujúci zakúpenie reklamovaného tovaru, alebo služby u Predávajúceho. Kupujúcemu

Predávajúci odporúča, aby pri uplatňovaní reklamácie opísal vadu tovaru, alebo služby.

5.1.1.V prípade ak Kupujúci reklamuje tovar, alebo službu inak ako osobne, Predávajúci

odporúča Kupujúcemu, aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru, a dokladom

preukazujúcim zakúpenie tovaru od Predávajúceho (napríklad doklad o zaplatení, faktúra,

záručný list), a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.

5.1.2.Tovar v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Tovar Predávajúci

odporúča nezasielať formou dobierky, ktorá nebude zo strany Predávajúceho prevzatá.

5.1.3.Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je

reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je

povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné

potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s

dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak

spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.1.4.Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak

lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

5.1.5.Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním

opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej

zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,

5.2.Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa

osobitného predpisu.

5.3.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č.

250/2007 Z. z. v platnom znení (pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného

konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku,

vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej

odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa

uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické

zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po

určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch

možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v

neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto

odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od

momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí

lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na

výmenu výrobku (predmetu reklamácie) za nový výrobok.

5.4.Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže

Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu

na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na

odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný

poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie

najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.5.Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju

zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,

komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné

posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace

účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak

spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže

reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie

všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne

vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6.Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri

odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv

zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby

veci, alebo služby má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

5.7.Náležitosti odborného posúdenia v zmysle bodu 5.4 tohto článku:

Odborné posúdenie musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

5.8.Ak to charakter výrobku umožňuje, spotrebiteľ Predávajúcemu (určenej osobe) výrobok

odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok

predávajúcemu (určenej osobe), spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať

odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s Predávajúcim (určenou osobou)

dohodnúť spôsob prepravy výrobku.

5.9.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení

opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať

Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej

trvania.

VI. Práva Kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

6.1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.2.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len

súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom

na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.3.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to

Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.4.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať

ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie

isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže

pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.5.Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1.Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných

podmienok a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla. Dokumenty –

Všeobecné obchodné podmienky a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto

Webového sídla sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.

7.2.V prípade zmeny v Reklamačnom poriadku, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi

podľa Reklamačného poriadku platného a účinného pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to

až do momentu jej zániku.

7.3.Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na Webovom

sídle Predávajúce dňa 23.11.2022

Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk

Košík