GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O COOKIES

/ Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov

 

poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od

dotknutej osoby a poučenie o cookies Internetového obchodu www.themis4you.sk /

 

www.themis4you.eu /

 

I. Prevádzkovateľ

1.1.Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

Obchodné meno: THEMIS 4 YOU s. r. o.

Miesto podnikania: 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Helsinská 2635/10, Slovenská

republika

Zapísaná v registri Okresný úrad Košice, Číslo živnostenského registra: 820-95633

IČO: 54147069

DIČ: 2121574422

IČ DPH: SK2121574422

Bankový účet: SK61 8330 0000 0020 0205 9304

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prevádzkovateľa je:

Email: themis@themis4you.sk

Tel. č.: + 421949607450

1.3.Adresa Prevádzkovateľa k zasielaniu písomností:

THEMIS 4 YOU s.r.o. Rosná 22, 040 01 Košice, Slovenská republika

1.4.Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“), ďalej v súlade so zákonom

č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v platnom znení a v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických

komunikáciách v platnom znení poskytuje Dotknutej osobe – ( Kupujúcemu ), od ktorej

Prevádzkovateľ ( Predávajúci ) získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie

poučenia a vysvetlenia:

II. Odkazy

 

2.1.Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných

obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídle Predávajúceho.

2.2.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje

spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa

predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo

 

súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento

kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo

obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom

alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o

spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

III. Ochrana osobných údajov a používanie cookies. Poučenie a vysvetlenie súborov

cookies, scripts, a pixels

3.1. Prevádzkovateľ webového sídla uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies,

scripts a pixels:

3.1.1.Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa

pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová

lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú

prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej

návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne

uvádzať

Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu

webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení.

Pixels je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na

monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa

ukladajú rôzne údaje.

3.1.2.Cookies sa delia

Technické alebo funkčné cookies – zabezpečujú správne fungovanie webového sídla

Prevádzkovateľa a jeho používanie. Tieto cookies sú používané bez súhlasu.

Štatistické cookies – Prevádzkovateľ získava štatistiky ohľadom používania svojich

webových stránok. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.

Marketingové / Reklamné cookies – Používané na vytváranie reklamných profilov

a obdobných marketingových aktivít. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.

3.2.Ako kontrolovať súbory cookies:

3.2.1.Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si

pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo

svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste

im znemožnili ich ukladanie.

3.3.Webové sídlo Prevádzkovateľa používa tieto súbory cookies,:

Všetky Prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke

https://www.cookieserve.com/ a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa

https://www.themis4you.sk a https://www.themis4you.eu

Technické alebo funkčné cookies – k informácii pristupuje Prevádzkovateľ webového sídla.

Dobra trvania cookies 5 rokov.

 

Štatistické cookies – k informácii pristupuje Prevádzkovateľ webového sídla. Dobra trvania

cookies 5 rokov.

Marketingové a reklamné cookies – k informácii pristupuje Prevádzkovateľ webového sídla.

Dobra trvania cookies 5 rokov.

3.3.1.Cookies sprístupňované tretím stranám:

Google analytics, Google ADS: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Facebook Pixels: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin

2, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete

https://www.facebook.com/about/privacy/

 

IV. Spracúvané osobné údaje

4.1.Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko,

bydlisko, emailová adresa, domáce telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, fakturačná

adresa, dodacia adresa údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.

V. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad ochranou osobných údajov

5.1.Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v súlade s

Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom

pohybe takýchto údajov. Kontakt: Email: themis@themis4you.sk, Tel. č.: + 421949607450

5.2.Prevádzkovateľ, je zároveň Predávajúcim v zmysle pojmu ustanovenom vo Všeobecných

obchodných podmienkach tejto internetovej lokality.

VI. Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby a doba spracovávania

osobných údajov

6.1.Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú najmä:

6.1.1.evidencia, tvorba a spracovanie zmlúv a údajov klientov za účelom uzatvárania zmlúv

s tretími osobami.

6.1.2.spracovanie účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou

Prevádzkovateľa.

6.1.3.dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov

napr. podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších

príslušných predpisov.

 

6.1.4.činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti so splnením žiadosti, objednávky, zmluvy

a obdobných inštitútov Dotknutej osoby.

6.1.5.Newslettter, marketingové a obdobné reklamné aktivity Prevádzkovateľa. V prípade

udelenia súhlasu Dotknutej osoby Prevádzkovateľovi s marketingovými a obdobnými

reklamnými aktivitami.

6.2.Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva iba po nevyhnutne nutnú dobu

potrebnú na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie v zmysle zákonných lehôt, ktoré

Prevádzkovateľovi ukladajú právne predpisy. V prípade ak Dotknutá osoba súhlasila so

zasielaním reklamných emailov a obdobných ponúk osobné údaje Dotknutej osoby sú

spracúvané na tieto účely až do času dokedy Dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá. Najdlhšie

však po dobu 10 rokov.

VII. Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

7.1 V prípade, že Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov založené na súhlase

Dotknutej osoby, toto spracúvanie bude zahájené až po udelení daného súhlasu Dotknutou

osobou.

7.2.V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby pre účely jednania o

predzmluvných vzťahoch a uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, a stým súvisiaceho

doručenia tovaru, produktu alebo služby. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné

údaje pre riadne plnenie kúpnej zmluvy, v opačnom prípade nie je možné plnenie zabezpečiť.

Osobné údaje pre daný účel sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby.

VIII. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

8.1.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:

8.1.1.štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa.

8.1.2.osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre

Prevádzkovateľa.

8.1.3.obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce

s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za

zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre

Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach

vykonávaných mimo pracovného pomeru.

8.1.4.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci

prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná

spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru,

 

spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca

prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov

kupujúcim a tretím osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne

siete, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a ďalšie platobné metódy.

8.1.5.Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový

úrad a ďalšie štátne orgány, v prípade ak tak ustanoví zákon. Pričom osobné údaje budú

Prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade

s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.1.6.Zoznam tretích subjektov – sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú osobné

údaje Dotknutej osoby:

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava, IČO:

35834498 – tretí subjekt zabezpečujúci prepravné služby

PROFINTAX s.r.o.. Starozagorská 1384/4 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko KVP – tretí

subjekt zabezpečujúci účtovníctvo

IX. Informácia o poskytovaní osobných údajov do tretích krajín a dobe ich

uchovávania:

9.1.Neuplatňuje sa. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje osôb do tretích krajín.

X. Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:

10.1.Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva, pričom:

10.1.1.Bodom 10.1 nie sú dotknuté ďalšie práva Dotknutých osôb.

10.1.2.Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia, ktorého obsahom

je:

právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie či spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, a ak

áno tak v akom rozsahu. Zároveň ak sú spracúvané, ma právo zistiť ich obsah a žiadať od

Prevádzkovateľa informácie o dôvode ich spracúvania, najmä informácie o: Dôvode ich

spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách

príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v

tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií, o predpokladanej dobe uchovávania

osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie, o existencii

práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby

alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti

takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje

nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, o

 

existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods.

1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako

aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre

Dotknutú osobu, o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu

osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej

organizácii.

10.1.3.právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania

podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať

nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

10.1.4.právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je

právo: aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa

týkajú Dotknutej osoby. právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a

to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby, právo Dotknutej

osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17

Nariadenia, ktorého obsahom je:

10.1.5.právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných

údajov, ktoré sa dotýkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia

podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Dotknutá

osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia

a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá

osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia, osobné

údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná

povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ

podlieha, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;

10.1.6.právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom

na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia

vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú

spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na

tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pritom platí, že právo na vymazanie osobných

údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia nevznikne, pokiaľ je

spracúvanie osobných údajov potrebné:

10.1.7.na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie.

10.1.8.na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej

únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.

 

10.1.9.z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2.

písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia.

10.1.10.na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického

výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné,

že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží

dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo na preukazovanie,

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

10.1.11.právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18

Nariadenia, ktorého obsahom je:

10.1.12.právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o

jeden z týchto prípadov: Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas

obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie

osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov

a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje

na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo

obhajovanie právnych nárokov, Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21

ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa

prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;

10.1.13.právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto

obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom

Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého

verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;

10.1.14.právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;

10.1.15.právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa

článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je: právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému

príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných

údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a

článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané

úsilie, právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to

Dotknutá osoba požaduje;

10.1.16.právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého

obsahom je: právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla

Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte

a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ

bránil, ak:

 

a/ sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a)

Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1.

písm. b) Nariadenia, a súčasne

b/ sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne:

10.1.17.právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo

čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej

Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

10.1.18.právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému

prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;

10.1.19.právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:

10.1.20.právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej

osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe

článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu

založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;

10.1.21.v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej

situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je

vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti

profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia právo, aby Prevádzkovateľ

ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené

dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej

osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

10.1.22.právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka

Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom

súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu

osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú

spracúvať;

10.1.23.v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti právo na uplatnenie práva

namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov

s použitím technických špecifikácií;

10.1.24.právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú

na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89

ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie

úlohy z dôvodov verejného záujmu;

 

10.1.25.právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním

podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je:

10.1.26.právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené

výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má

právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou

prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a)

nevyhnutné na uzavretie, alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou

a Prevádzkovateľom,

10.1.27.povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému

Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce

ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na

výslovnom súhlase Dotknutej osoby.

XI. Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

11.1.Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných

údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov

založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných

údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním

osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských

operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných

spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním

osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov /

určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania

osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať

v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri

v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe

prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu

Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente).

XII. Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:

12.1.Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom

štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa

domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to

všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako

sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny

prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.

 

12.2.Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Tel. kontakt:

+421 /2 3231 3214, Email: statny.dozor@pdp.gov.sk,

XIII. Informácie súvisiace s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:

13.1.Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej

osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22

ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods.

2 písm. f) Nariadenia, t. j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania

a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania

osobných údajov pre Dotknutú osobu. Neuplatňuje sa.

 

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1.Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov a poučenia o cookies tvoria

neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto Webového sídla

sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.

14.2.Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením

na Webovom sídle predávajúceho 23.11.2022

 

Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk

Košík